Almindelige betingelser

gældende fra 1. november 2014

Tilmelding/depositum
Tilmelding kan ske mundtligt eller skriftligt. Aftalen er bindende for begge parter, når depositum på DKK 1000 (pris op til 5000 DKK) / 2000 DKK  pr. person (for oversøiske rejser 5000 DKK) er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte og/eller i brochuren oplyste vilkår for rejsen. Ved tilmelding senere end 61 dage før afrejsen betales hele beløbet for rejsen efter modtagelse af faktura i.h.t. angivet betalingsdato jvf. punkt om slutbetaling.

Slutbetaling
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 61 dage før afrejsen, med mindre andet er anført. Er slutbetalingen ikke indbetalt på det aftalte forfaldstidspunkt, har arrangøren ret til at annullere aftalen. Det indbetalte depositum er i så fald tabt.

Rejsens pris
En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål, samt bidrag til Rejsegarantifonden. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer o.l. er ikke omfattet af prisen med mindre andet er anført i rejseprogrammet, og ansvaret for disse forhold påhviler alene den rejsende selv.

Ændringer
Ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt der kun er foretaget reservation af fly eller landarrangement, gælder andre regler. Venligst spørg Deres rejsebureau. Der tages forbehold for specielle betingelser i højsæsonen og under messeperioder.

Afbestilling
Ved afbestilling mere end 60 døgn før afrejsen refunderes det indbetalte beløb med fradrag af depositum. Ved afbestilling mellem 60 og 30 døgn før afrejsen refunderes det indbetalte beløb med et fradrag af 50% af rejsens pris. Ved senere afbestilling ydes ingen refusion.

Såfremt en ydelse er baseret på strengere afbestillingsbetingelser end de her nævnte, vil disse være gældende og vil blive oplyst ved bestillingen.

Afbestillingsforsikring
Såfremt De ikke allerede har en sådan, anbefales det, at De tegner en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af bl.a. akut opstået sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der rammer den rejsende og dennes nærmeste familie eller rejseledsager. Denne beskyttelse forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring. Forsikringspræmie er 6 procent af risikoen. Indsendes lægeattest ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft. Forsikringen skal tegnes ved bestillingen eller i umiddelbar forbindelse hermed. Forsikringspræmien vil uanset årsag ikke blive tilbagebetalt.

Rejse- & ulykkesforsikring
Den danske Sygesikring dækker ikke udgifter i forbindelse med sygdom i udlandet. Den rejsende bør derfor ved rejser i Europa medbringe det blå sygesikringskort, der dækker og betaler for behandling af sygdom og tilskadekomst i EU samt EØS-lande efter de regler, der gælder for borgerne i det pågældende land. I tillæg bør tegnes en rejseforsikring, der som minimum dækker hjemtransport i forbindelse med sygdom. Oplysninger og vejledning herom fås hos Fogt Studie- & Grupperejser.
Ved rejser udenfor forpligter sig til at tegne en rejseforsikring, der dækker evt. udgifter i forbindelse med sygdom – herunder hjemtransport. Policenummer og forsikringsselskab skal oplyses til Fogt Studie- & Grupperejser inden afrejsen.

 

 

Ansvarsrisiko
Med Pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en form for objektivt ansvar (ansvar uden skyld), gældende for rejsebureauet overfor kunden. Loven om pakkerejser gennemførtes som følge af et EU-direktiv og medfører tilsvarende lovgivning i EU og EØS lande. Fogt Studie- & Grupperejser er forsikringsmæssigt dækket imod denne udvidede ansvarsrisiko og omkostningerne i forbindelse hermed pålægges hver rejsende med et gebyr på DKK 6 pr. person.

Transportørens ansvar
Bus-, luftfartsselskaber og andre transportører påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende selskabs transportmiddel. For ansvar for indskrevet bagage henvises til luftfartsselskabernes egne bestemmelser.

Kundens pligter
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og de til rejsen nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt før afrejse at kontrollere, at for- og efternavne i faktura, deltagerbevis og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens med det i passet indførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in til flyet. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger måtte medføre.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer under rejsen skal straks fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangøren eller rejsebureauet eller i rimelig tid efter, at fejlen/manglen opdages, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Såfremt manglen/fejlen rettes indenfor rimelig tid og uden væsentlig ulempe, kan erstatningskrav ikke gøres gældende. Hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet, og De evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet, skal dokumentation herfor fremlægges. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangøren/arrangørens repræsentant på stedet, bør De i egen interesse derfor sikre Dem bevis herfor. Manglende reklamation på stedet vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav.

Mødetid
Mødetid fremgår af den fremsendte faktura/bekræftelse el. rejseplan. Det anbefales dog, at De på flyrejser allerede ved ankomst til bestemmelseslufhavnen undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejse/vidererejse.

Flytider i rejseplan og billetter
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. De bør øjeblikkelig kontakte rejsebureauet, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at eventuelle fejl kan rettes inden afrejsedatoen.

Skatter og afgifter
En del skatter skal påføres selve flybilletten. Der er imidlertid en del lufthavns- eller andre turist-
mæssige skatter, der skal betales lokalt, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Normalt vil sådanne være angivet i rejseplanen/-dokumenterne. De enkelte lande har imidlertid suverænt lov til - uden eller med meget kort varsel - at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende, og disse kan derfor ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsen eller mellem afrejsen og hjemrejsen.

Pas, visum, vaccinationer etc.
Oplysninger om forhold vedrørende pas og visum, sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer eller lignende betingelser, der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres, skal meddeles kunden ved aftalens indgåelse. Alle givne oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har den rejsende ikke dansk pas, bør dette oplyses til rejsebureauet ved bestillingen, således at bureauet kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination.

 

Undlades en sådan oplysning overfor rejsebureauet har arrangøren ikke noget ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende. Bemærk, at der ofte stilles krav om transitvisum. Passet skal uden for EU-landene normalt have gyldighed i mindst 6 måneder efter ankomsten til destinationen.

Overdragelse
Kunden er berettiget til at overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i pakkerejsen, såfremt bureauet underrettes om overdragelsen senest 45 dage før pakkerejsens påbegyndelse. Dette gælder dog ikke ved køb af rene flybilletter. Kunden hæfter solidarisk med den, til hvem rejsen er overdraget, og hæftelsen gælder bl.a. for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger, der følger overdragelsen.

Udeblivelse, uudnyttede ydelser m.m.
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

Den tekniske arrangørs ansvar
Fogt Studie- & Grupperejser optræder som agent for de benyttede transportselskaber, hoteller og øvrige virksomheder, med hvilke der samarbejdes. Fogts ansvar for mangler - herunder person- og tingskader - er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner: For international flytransport er ansvaret begrænset i henhold til Warszawa konventionen med senere tillæg. For internationale togtransporter er ansvaret begrænset i henhold til CO-TIF/CIF-konventionen. For internationale skibstransporter er ansvaret begrænset i henhold til Athen-konventionen. Erstatningsbeløbene fastsat i de internationale konventioner er meget lave, hvorfor det anbefales, at der tegnes en rejseforsikring. Fogt påtager sig endvidere intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som arrangøren er uden indflydelse på.

Ændringer og Aflysning
Fogt forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, men yderligere krav kan ikke gøres gældende. Den tekniske arrangør kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Det indbetalte beløb vil herefter blive tilbagebetalt, mens rejsedeltageren herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

Prisændringer efter aftalens indgåelse
Fogt forbeholder sig ret til efter aftalens indgåelse at ændre prisen på grund af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer som lufthavns-, landings- eller startafgifter, valutakurser eller andre omstændigheder, som arrangøren ingen mulighed har for på forhånd at tage højde for.

Tvister
Kan eventuel reklamation ikke løses i mindelighed, kan kunden indbringe klagen til Pakkerejse-Ankenævnet Røjelskær 11, 3. sal  2840 Holte

Lovvalg og værneting
Ethvert krav overfor Fogt Studie- & Grupperejser behandles i henhold til dansk ret og processproget er dansk. Værneting er Sø- og Handelsretten i København.

Arrangør:
Fogt Studie- & Grupperejser i samarbejde med bus- og flyselskaber og tourleverandører.